Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Govern local -> Organització política -> Junta de portaveus

Junta de Portaveus

Tornar Imprimir

La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat que té encomanades les funcions següents:

1. Assistència a l'alcaldia-presidència en la fixació de l'orde del dia de les sessions del Ple sense perjuí de l'assistència del secretari quan la presidència estime oportú demanar la seua opinió.

2. Adoptar quantes mesures i decisions requerisca l'organització del treball del Ple i les seues Comissions.

3. Rebre informació de l'Alcaldessa sobre les qüestions que afecten el municipi.

4. Resoldre les peticions dels grups municipals referits al funcionament intern dels mateixos i fixar els criteris generals per al millor funcionament de tots els òrgans necessaris i complementaris.

5. Qualsevol altre assumpte de transcendència municipal que no tinga cabuda en les competències pròpies de les Comissions Informatives.

Composició

La Junta de Portaveus està integrada per:
- Presidenta: Sra. Marta Ortiz Martínez.
- Vocals: Els portaveus dels grups polítics municipals amb representació en la Corporació sent els següents:

- Grup municipal PSPV-PSOE:
 Membre titular: Xavier Martínez Fontestad.
 Membre suplent: Andrés Blàzquez Gallego.

- Grup Popular Benifaió:
 Membre titular: José Vicente Alepuz Guillén
 Membre suplent: Carmen Rosa Vercher Ferrer

- Grup municipal Compromís per Benifaió:
 Membre titular: Eduard Gómez Signes.
 Membre suplent: Marta Grau Rovira.

- Grup municipal Gent per Benifayó:
 Membre titular: Francisco Sánchez Morales

Periodicitat de les sessions

La Junta de Portaveus celebrarà sessions prèvia convocatòria per part de la Sra. alcaldessa-presidenta amb una antelació mínima de 48 hores per tal de debatre qualsevol dels assumptes de la seua competència.

Lloc de celebració de les sessions

La Junta de Portaveus celebrarà les seues reunions en l'Alcaldia municipal.

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es